Kadry i płace
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – wzór z omówieniem

Na temat rozwiązania umowy o pracę w Kodeksie pracy możemy przeczytać naprawdę wiele. Prawodawca uregulował możliwość rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z winy pracownika, z winy pracodawcy czy też z powodu siły wyższej.

Może się jednak zdarzyć, że w przeciągu kilku dni sytuacja pracodawcy lub pracownika zmieni się diametralnie i wcześniejsza decyzja o zakończeniu współpracy może stać się nieaktualna.

Tylko co wówczas zrobić? W końcu przepisy prawa pracy nic nie wspominają o wycofaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Sprawdźmy zatem, czy cofnięcie wypowiedzenia jest możliwe, a jeżeli tak, to jak należy to zrobić?

 

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – czy to w ogóle możliwe?

Kodeks pracy nie zawiera unormowań, które jednoznacznie wskazywałyby na możliwość wycofania oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, niezależnie czy takie oświadczenie złożył pracodawca, czy pracownik.

Przyjmuje się jednak, że cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe na podstawie art. 300 KP. Przepis ten umożliwia bowiem, w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy, odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Jak z kolei stanowią przepisy KC, każde oświadczenie woli może być cofnięte. Nie oznacza to jednak, że wystarczy krzyknąć „Cofam!”, aby pierwotne działanie nie wywołało skutków prawnych. Jest to nieco bardziej skomplikowane.

 

Cofnięcie oświadczenia woli – jak to wygląda w praktyce?

Rozwiązanie umowy o pracę jest formą oświadczenia woli strony umowy (pracodawcy lub pracownika), może być zatem wycofane. Jak wskazuje art. 61 § 1 KC, oświadczenie woli zostaje złożone z chwilą, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Powyższe oznacza, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, aby było skuteczne i tym samym wywoływało określone skutki prawne, musi dotrzeć bezpośrednio do adresata. Złożenie takiego oświadczenia innej osobie (np. współpracownikowi) jest bezskuteczne, aż do czasu kiedy nie dotrze ono do rąk docelowego pracownika.

W tym czasie pracodawca może wycofać swoją decyzję o rozwiązaniu umowy i przekazać ją pracownikowi. Jeżeli oba oświadczenia dotrą w tym samym czasie (lub cofnięcie wypowiedzenia dotrze wcześniej), oświadczenie pracodawcy o wycofaniu rozwiązania stosunku pracy jest skuteczne.

Warto tutaj przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego zajęte w wyroku z dnia 7 marca 2006 roku (sygn. akt: I PKN 128/05).

Zgodnie z nim „wycofanie musi być jednak wyraźne, a o cofnięciu wniosku pracodawca powinien poinformować adresata wniosku, czyli pracownika, a nie osoby postronne. Inaczej oświadczenie pracodawcy o wycofaniu wypowiedzenia nie jest skuteczne i umowa rozwiązuje się z jego upływem.

Adresatem oświadczenia woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia jest pracownik. Złożenie takiego oświadczenia innej osobie, choćby był to przedstawiciel związku zawodowego reprezentujący pracownika, jest bezskuteczne dopóty, dopóki oświadczenie to nie dotrze do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią”.

 

Pobierz wzór TUTAJ.

 

Co gdy pracownik otrzymał już decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy?

Co, jednak gdy pracodawca zdecyduje się na wycofanie wypowiedzenia w późniejszym terminie? W takim wypadku, gdy oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę dotrze do pracownika już po zapoznaniu się przez niego z treścią wypowiedzenia, konieczna jest zgoda pracownika na zmianę decyzji pracodawcy. Aby zatem wycofać wypowiedzenie, pracownik musi zadeklarować chęć dalszej współpracy z pracodawcą. Dokonać tego może poprzez złożenie pisemnej zgody na takie działanie.

Oba oświadczenia – pracodawcy o cofnięciu rozwiązania umowy oraz pracownika o zgodzie na to – mogą znaleźć się w jednym dokumencie. Takie rozwiązanie jest najczęściej praktykowane.

Możliwe jest zatem przywrócenie pracownika do pracy poprzez wycofanie wypowiedzenia. Ale co z czasem, kiedy pracownik był „zwolniony”, czy przysługuje mu za ten okres wynagrodzenie? Jak uznaje Sąd Najwyższy „pracownikowi, który wyraził zgodę na cofnięcie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (art. 57 KP), lecz wynagrodzenie przewidziane w art. 81 KP”. (por. wyrok SN z dnia 28 marca 2002 roku, sygn. akt I PKN 55/01).

Jak natomiast stanowi art. 81 KP pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniu postojowym z art. 81 KP, to pisaliśmy o nim więcej w artykule: Wynagrodzenie postojowe.

 

Rozliczaj pracowników w 360 Kadry i płace

 

Załóż darmowe konto

  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – czy dotyczy również pracownika?

  Umowa o pracę jest zawierana między równymi sobie (pod względem prawnym) stronami na zasadzie swobody umów. Oznacza to zatem, że pracodawca i pracownik mają takie same prawa. A zatem jeżeli pracodawca jest w stanie wycofać swoje oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy, to również pracownik może to zrobić.

  Cała „procedura”, jakiej wymaga cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, jest analogiczna.

  Jeżeli wypowiedzenie jeszcze nie dotarło do pracodawcy, pracownik może wycofać swoje oświadczenie. W takim wypadku zgoda pracodawcy nie będzie wymagana.

  Jeżeli jednak pracownik rozwiązał stosunek pracy kilka dni wcześniej i przebywa już na okresie wypowiedzenia, aby cofnąć swoją decyzję, konieczna będzie zgoda pracodawcy. Trzeba tu zaznaczyć, że pracodawca wcale nie musi udzielić zgody na cofnięcie wypowiedzenia. Jeżeli tego nie zrobi, współpraca stron zostanie zakończona z końcem okresu wypowiedzenia. Wszystko tu zatem zależy o woli pracodawcy.

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  Możesz prowadzić kadry i płace dla 2 pracowników za darmo bez ograniczeń.

  Po przekroczeniu ilości pracowników lub dodaniu nowej firmy zastanów się nad zakupem licencji.

  Powiadom mnie o dostępności
  programu 360 Kadry i płace

  Zapisz się i bądź z nami w kontakcie. Powiadomimy Cię, kiedy program będzie gotowy do pracy!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

  Zadaj pytanie

  Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.